مهندسی آکوستیک و کنترل نویز و لرزش فضا های تجاری

محور اصلی دستیابی به معیار ها و موازین بهداشتی صوت و لرزش در محیط های پیرامون ما، اهمیتی است که می بایست به مهندسی صدا (مهندسی آکوستیک) و کنترل نویز و لرزش داده شود و این مباحث همگام با سایر مباحث ساخت و ساز در فضاهای صنعتی، اداری، فرهنگی، تجاری و شهری به پیش برده شوند.بهره گیری از خدمات مشاوره آکوستیکی برای پیشبرد مراحل مختلف کار های ساخت و ساز، خصوصاً در فضا های تجاری، امری ضروری است و بایستی در فاز های مختلف آن ها مد نظر قرار گیرد.

آكوستيك سايت هاي تجاری،با توجه به منابع نويز و ارزيابي میدانی سايت و نیز بررسی وضعیت موجود برای ایجاد تغييرات مناسب در آن ها، به صورت زیر انجام می شود :


·         اندازه گيری هاي محيطی صدا : براي تعيين سطح، خصوصيت و محدوده نويز در طيف فركانسی صوتی

·         وارسی دقيق منابع نويز : اندازه گيری و محاسبه توان آكوستيكی آن ها

·         شبيه سازی سه بعدی : قرار دادن منابع نويز و متعلقات آن ها در توپوگرافی فضا و تهيه نقشه آكوستيكی برای آن


 
تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت آوا کنترل آسیا می باشد.