صفحات خالی

با صفحه قالب خالی شما می توانید جالب از صفحات در جعبه مانند، به زودی و یا صفحات حالت تعمیر و نگهداری ساخت.
شما می توانید تمام عناصر و کد کوتاه از یک صفحه عادی استفاده کنید، تنها تفاوت این است که نه هدر و نه بالا و پایین صفحه نمایش داده می شود