ویژگی های است که می تواند توسط هر کسی استفاده
مهم نیست که اگر شما تازه به وردپرس یا در حال حاضر یک نرم افزار می باشد