اتکا به دانش فنی و مهندسی به پشتوانه نیروی انسانی و منابع داخلی