خدمات متنوعی توسط ما در زمینه مهندسی صدا و کنترل لرزش انجام می پذیرد که شامل خدمات مهندسی و مشاوره و انجام پروژه های خاص در این زمینه می باشد